Publicerad: 2022-03-07 15:14 | Uppdaterad: 2022-03-08 10:43

Digitaliseringsportföljen – KI:s nya modell för systemförvaltning och verksamhetsstödsutveckling

KI:s universitetsdirektör har fattat beslut om att införa en Digitaliseringsportfölj med syfte att modernisera, effektivisera och säkra modellens relevans långsiktigt.

Digitaliseringsportföljen kommer att samla KI:s alla verksamhetsstödsprodukter med IT-inslag i en gemensam modell för styrning och samverkan. Detta för att skapa likformighet, samordning och bästa förutsättningar för att möta verksamhetens krav och behov på digitalisering samt möjliggöra innovationer. Den föreslagna styrmodellen bygger fortsatt på portföljstyrningsmodellen pm3 som är en väletablerad styrmodell för att utveckla och förvalta IT-lösningar.

Samverkan mellan förvaltning, kärnverksamhet och IT-avdelningen 

Den nya modellen ska bland annat samordna och säkerställa att utvecklingsinsatser prioriteras med utgångspunkt i gemensam utvecklingsagenda och KI:s strategier. Den kommer att skapa tydliga och effektiva samverkansformer mellan förvaltningsavdelningar, kärnverksamheten och IT-avdelningen genom bestämda roller och ansvar. Portföljägaren och Portföljstyrgruppen kommer genom prioriterings- och beslutsforum att säkra gemensamma resurser med ett helhetsperspektiv i planeringen. Representanter från kärnverksamheten kommer att ingå i Portföljstyrgruppen för att säkra deras krav och behov.

Digitaliseringsportföljen kommer på så sätt att möjliggöra systematiserade gemensamma arbetssätt, mer tydlighet, förutsägbarhet och långsiktighet i ett ekonomiskt perspektiv vilket är väl i linje med KI:s strategi om ett sammanhållet verksamhetsstöd. Den kommer också att lägga fokus på de gemensamma behoven som digitaliseringen för KI kräver och följa den KI-gemensamma verksamhetsplanen för Strategi 2030.

Ny implementeringsfas efter 1 mars

Projektet övergår i en operativ implementeringsfas den 1 mars med bl.a etablering av nya förvaltningsobjekt och nyetablering av befintliga förvaltningsobjekt samt tillsättning av roller och inrättande av fora för möten.

Digitaliseringsportföljens ägare, Universitetsdirektör Katarina Bjelke har tillsatt fyra programägare för respektive program och en programägare IT enligt följande:

  • Programägare för program Forskning: Björn Kull.
  • Programägare för program Utbildning: Åsa Nandorf.
  • Programägare för program Kommunikationsplattformar: Anna-Maria Böök.
  • Programägare för program Central verksamhet: Gunnar Gustafsson Wiss.
  • Programägare IT för IT-tjänster/IT-infrastruktur: Joakim Winter.

Portföljstyrgruppen kommer även att bemannas med representanter från kärnverksamheten och övrigt adjungerade. Namn på hela den konstituerade portföljstyrgruppen kommer att publiceras efter att beslut är taget.

Digitaliseringsportföljen förväntas vara implementerad  i sin helhet under 2023. Vill du veta mer om Digitaliseringsportföljen? Kontakta projektledarna nedan:

Jennifer Baral

Projektledare
Portföljkontor
UF Universitetsförvaltningen

Ulf Sidklev

Extern konsult/Inhyrd personal