Publicerad: 2021-11-08 15:45 | Uppdaterad: 2021-11-30 16:02

Digitaliseringsportföljen – KI:s nya modell för systemförvaltning och verksamhetsstödsutveckling

KI:s universitetsdirektör har fattat beslut om att införa en Digitaliseringsportfölj med syfte att modernisera, effektivisera och säkra modellens relevans långsiktigt.

Digitaliseringsportföljen kommer att samla KI:s alla verksamhetsstödsprodukter med IT-inslag i en gemensam modell för styrning och samverkan. Detta för att skapa likformighet, samordning och bästa förutsättningar för att möta verksamhetens krav och behov på digitalisering samt möjliggöra innovationer. Den föreslagna styrmodellen bygger fortsatt på portföljstyrningsmodellen pm3 som är en väletablerad styrmodell för att utveckla och förvalta IT-lösningar.

Samverkan mellan förvaltning, kärnverksamhet och IT-avdelningen 

Den nya modellen ska bland annat samordna och säkerställa att utvecklingsinsatser prioriteras med utgångspunkt i gemensam utvecklingsagenda och KI:s strategier. Den kommer att skapa tydliga och effektiva samverkansformer mellan förvaltningsavdelningar, kärnverksamheten och IT-avdelningen genom bestämda roller och ansvar. Portföljägare och programstyrgrupp kommer genom prioriterings- och beslutsforum att säkra gemensamma resurser med ett helhetsperspektiv i planeringen. Representanter från kärnverksamheten kommer att ingå i programstyrgruppen under implementeringen av projektet. 

Digitaliseringsportföljen kommer på så sätt att möjliggöra systematiserade gemensamma arbetssätt, mer tydlighet, förutsägbarhet och långsiktighet i ett ekonomiskt perspektiv vilket är väl i linje med KI:s strategi om ett sammanhållet verksamhetsstöd. Den kommer också att lägga fokus på de gemensamma behoven som digitaliseringen för KI kräver och följa den KI-gemensamma verksamhetsplanen för Strategi 2030. Digitaliseringsportföljen förväntas vara i drift under 2023. 

Har du frågor om Digitaliseringsportföljen? Kontakta projektledarna nedan

Jennifer Baral

Projektledare
Portföljkontor
UF Universitetsförvaltningen

Ulf Sidklev

Extern konsult/Inhyrd personal
Portföljkontor
UF Universitetsförvaltningen