Deltagare till studie sökes Är du frisk och vill vara med i en studie om fysisk aktivitet och hjärnfunktion?

Friska forskningspersoner sökes till studie om fysisk aktivitet, tankemässig förmåga och hjärnaktivitet.

Foto: Daniel Reche

Personer med stressrelaterad ohälsa kan uppvisa symtom på allvarlig trötthet, nedsatt tankemässig förmåga samt minskad förmåga att tolerera emotionell och miljömässig stress. Vi vet idag att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, men kunskapen kring hur sådana effekter ser ut hos personer med stress-relaterad sjukdom är otillräcklig. Ett viktigt steg i att möjliggöra denna forskning är att först noggrant pröva och utvärdera det tilltänkta studieprotokollet, och för detta steg söker vi dig som frisk.

Så här gå studien till

Studieprotokollet innefattar bl.a. fysisk träning och konditionstest, test av tankemässig förmåga, enkäter som rör t.ex. psykisk hälsa och sinnesstämning, samt mätning av hjärnaktivitet.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning på 500 kronor. Som deltagare får du även ett mått på din kondition.

Vem kan delta?

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:
Kvinna eller man i åldern 20 - 40 år.
Fri från kroniska sjukdomar och rökning.

Vill du anmäla dig?

För intresse att delta i studien, kontakta medverkande forskare Jonna Nilsson Horre, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Karolinska Institutet.
 

Jonna Nilsson

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.